محتوای دوره آموزش سیستمهای تولید و توزیع هوا و گازهای فشرده (پیشرفته)

·  تئوری های ایده آل سازی در طراحی کمپرسورهای تک محوری

·  تئوری های ایده آل سازی در طراحی کمپرسورهای فشار بالا

·  متد های رطوبت زدایی کلاسیک

· بازده حجمی و تاثیر در طراحی قطعات داخلی واحد هوا ساز

· استاندارد های مرتبط با طراحی کمپرسور

· طراحی اجزاء مرتبط با انتقال قدرت و واحد هوا ساز

· عوامل موثر در انتخاب بهینه کمپرسورها

· اصول مرتبط با تئوریهای فیلتراسیون

 

*مدت برگزاری دوره :یک روز 8 ساعت

*امکانات قابل ارائه در طول دوره:

جزوات دوره آموزشی-نرم افزارهای محاسباتی مربوط به دوره –کاتالوگ جامع-ناهار و پذیرای-گواهینامه آموزش

شهریه دوره : مبلغ 1/200/000 ریال

 

بانک تجارت شعبه وزارت کار                                     بانک ملی شعبه چهار راه اسکندری

شماره حساب:57153334                                       شماره حساب:  0101433873001

بنام شرکت هوا ابزار تهران                                       بنام شرکت هوا ابزار تهران

Sabtenam(1)

 

*ضمنا شرکت هواابزارتهران آمادگی برگزاری دوره ها بصورت سمینار در محل شرکتها را دارد.

01 02  04  06 07 08 0905 10 11 12 13 14 0316 17 02 03